Условия за участие в Поощрителната програма

 1. Настоящите Условия за участие са допълнение към Общите условия за ползване, на които и подлежат. Освен това се прилагат дефиниции:
  1. 'Поощрителна програма' е програма за поощрение на потребители, която отвреме навреме ще променяме или заменяме;
  2. 'Поощрителни точки' са точките, събрани чрез извършване на залагания с истински пари и които периодично може да заменяте за различни продукти и услуги в нашия магазин Market съгласно действащите в него условия;
  3. 'Market' е магазинът, в който може да заменяте поощрителни точки;
  4. 'Неактивен' - определението на този термин е дадено в т. 12, а 'Неактивност' е производна дума на това понятие; 'Стойност на продукта' е максималната стойност, определена за даден продукт в магазина Market (както е посочено в магазина Market за всеки отделен продукт).
  5. 'Сайтове ' в рамките да Поощрителната програма са следните платформи: bwin10001.com и bwin.fr;
  6. 'Седмица' в рамките на Поощрителната програма означава пълна календарна седмица от понеделник 00:00:00.00 ч. до неделя 23:59:59.99 EST (GMT -5);
 2. За да участвате в Поощрителната програма, е необходимо да имате сметка за игра с истински пари в един от сайтовете.

Поощрителни точки

 1. Поощрителни точки получавате за игра с истински пари, както е описано на страницата Как се събират точки (отвреме навреме може да се внасят изменения и допълнения), а така също и на други страници на нашите сайтове.
 2. Поощрителните точки не може да се предават на други потребители и нямат парична стойност.
 3. Събирането и заменянето на поощрителни точки е предмет на нашата собствена преценка и се осъществява според изискванията, посочени на съответните страници на нашите сайтове, както и според Условията за участие в дадена промоция или Условията за получаване на бонус. Ние имаме изключителното право да тълкуваме и прилагаме тези Условия.
 4. Вие се задължавате да ни информирате за промени във Вашия адрес или други данни на Вашата сметка и ние не поемаме отговорност за изпращане на имейл на неправилен адрес или други последици, произтичащи от неизпълнението на това изискване. В случай че предоставите неверни данни за контакт и адрес за доставка при заявка на поръчката, може да се наложи да понесете евентуални допълнителни разходи по доставката.
 5. Вие носите пълната отговорност да се уверите в начисляването на точния брой поощрителни точки. Ако не сте съгласни със сумата на поощрителните точки или ако ние сметнем, че е необходима проверка, ние си запазваме правото да поискаме от Вас доказателство за събраните точки.
 6. В случай че получите право на покана за участие в турнир или събитие на живо, всички организационни въпроси, датата и времето на провеждане на събитието, както и Условията за участие са предмет на нашата собствена преценка. Получаването на право на покана не е гаранция, че събитието действително ще се проведе. Ние не носим отговорност за наранявания, загуби, щети или разходи, понесени или претърпени от Вас или трета страна като пряк или косвен резултат от присъствието Ви на дадено събитие.
 7. Ние си запазваме правото да извършваме парични преводи по начин, по който да нямаме никакви разходи към трети лица.
 8. Ние си запазваме правото да присъждаме селективно точки по всяко време на избрани по наше усмотрение играчи. При неспазване на изложените тук Условия за участие, при злоупотреба с Поощрителната програма или в случай на поведение, накърняващо интересите на Групата, членството Ви в Поощрителната програма може да бъде прекратено, а събраните от Вас поощрителни точки - отменени.
 9. Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме, да прекратим или преустановим Поощрителната програма или дадена промоция/гама продукти по всяко време и по каквато и да е причина, с или без да уведомяваме потребителите (това включва, без ограничения: промяна на начина на генериране, получаване, присъждане, събиране и/или заменяне на Поощрителни точки, напр. въвеждане на допълнителни ограничения за обмяна на Поощрителни точки). Вие може да приемете новите Условия за участие или да се откажете от участие в промоцията.

Неактивност

 1. Ако не успеете да съберете Поощрителни точки в продължение на 12 последователни седмици, Вие се явявате 'Неактивен' в рамките на Поощрителната програма.
 2. Като неактивен потребител Вие губите 5% от баланса на своите Поощрителни точки или 5 Поощрителни точки, в зависимост от това кое е повече.
 3. За всяка допълнителна седмица неактивност Вие продължавате да губите 5% от баланса на своите Поощрителни точки или 5 Поощрителни точки, в зависимост от това кое е повече.
 4. Ако периодът Ви на нективност продължи 20 последователни седмици, всички оставащи Поощрителни точки ще бъдат отстранени от Вашата сметка.
 5. Вие преставате да бъдете неактивни, когато съберете дори и една Поощрителна точка за една седмица.

Магазин Market

 1. Заменяйки Вашите Поощрителни точки за продукти в магазина Market, Вие се съгласявате с това да предоставяме Вашите лични данни (включително, но без да се ограничава до, Вашето име, имейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер) на трета страна доставчик ('Доставчик на продукти'), за да му дадем възможност да изпълни поръчката Ви.
 2. Определени продукти от магазина Market се предоставят от независими доставчици. В такъв случай Вие приемате и се съгласявате с това, че това са продукти на съответния доставчик и ние не носим отговорност за претенции и/или проблеми, свързани с продуктите, тяхната доставка или експлоатация. Вие имате определени права според Закона за защита на потребителите и други законови права (и задължения) във връзка с получаването и използването на продукти, предоставени от страна на доставчика (и обикновено доставчикът на продукта носи пълната отговорност да Ви предостави необходимата информация относно съществуването и упражняването на тези права).
 3. Заменяйки Вашите Поощрителни точки срещу продукти от магазина Market, Вие се съгласявате с това да приемете съответния продукт "какъвто е". Вие нямате право на парична компенсация или замяна на продукта, с изключение на случаите, когато ние по собствено усмотрение предложим такава парична компенсация или замяна (сумата на компенсацията или стойността на продукта, който Ви предлагаме в замяна, може да бъдат по-малки от стойността на първоначалния продукт). Ние си запазваме правото по всяко време да заменяме даден продукт с един или няколко продукта (различни от парична алтернатива) на еквивалентна стойност. Това важи особено за случаи, когато доставката на продукта до определен географски регион е практически невъзможна или неоправдано скъпа или ако трета страна доставчик не е в състояние да достави продукта. Ако не разполагате с достатъчно точки за замяната им за даден продукт в магазина Market, поръчката Ви ще бъде отказана.
 4. Вие приемате и се съгласявате с цената, показана за всеки продукт в магазина Market. Дадената стойност е максималната сума, която ние (или трета страна, която действа от наше име) трябва да заплати от Ваше име за този продукт в Market. Избирайки да замените своите Поощрителни точки за даден продукт, Вие поемате и отговорността за всички разходи по този продукт, превишаващи неговата стойност. С цел избягане на съмнения ще споменем, че в стойността на продукта са включени транспортни разходи, мита, курсови разлики и други разходи, понесени от нас (или трета страна, която действа от наше име) във връзка с предоставянето на продукта.
 5. Вие приемате, че доставката на продукта зависи от наличието му в склада. Ако даден продукт е изчерпан, Вие имате възможност да поръчате нов продукт или да да получите обратно Поощрителните точки, платени за продукта, който не е в наличност.
 6. След потвърждаването на поръчката ще е необходимо да изчакате до шест (6) седмици за доставката на продукта. След като поръчката Ви вече е обработена, Вие не може да я отмените или промените.
 7. При доставката на продукта Вие трябва да се намирате на посочения адрес и да се разпишете, че сте получили пратката. В противен случай може да понесете допълнителни разходи по доставката.
 8. Ако поръчаният продукт е повреден по вина на доставчика, производителя, склада, куриерската служба или по време на доставката, доставчикът на продукта ще замени дадения продукт. Продукти, повредени по вина на потребителя или в резултат на естествено износване, не подлежат на замяна или компенсация. В случай на замяна или връщане на продукт в резултат на повреда Поощрителните точки се превеждат във Вашата сметка в срок от 48 часа след споразумението за отмяна на поръчката. В случай на няколко неуспешни опити за доставка на продукт Поощрителните точки ще бъдат върнати в сметката на потребителя, като се приспадне стойността на допълнителните доставки, изчислена в Поощрителни точки.

Разни

 1. Ние може да променяме настоящите Условия за участие по всяко време или като Ви уведомяваме относно новите Условия по електронната поща, и/или като публикуваме изменените Условия на някой от нашите сайтове, за да се запознаете с тях и да ги приемете.
 2. Настоящото споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законодателството на Гибралтар.

Ако имате въпроси, моля, обърнете се към нашия отдел за обслужване на клиенти и/или посетете раздел Често задавани въпроси на нашия сайт.

Документът е създаден/изменен на 16.12.2011 г.